حجت ال عابدی فیروزجایی :به سخنان سخیف ترامپ اشاره د که ایران را تروریسم معرفی د ایشان بیان داشتند که پرورش دهنده تروریسم خودامریکاست آنها بودندکه را بوجود آوردند .

درخواست حذف این مطلب

به گزارش روابط عمومی دفتر رودپی شمال شهرستان ساری ، مورخه 13بهمن 1396به ت حجت ال محمدعابدی فیروزجایی درمصلی فرح ابادبرگزارگردید.

خطبه اول :ضمن دعوت همه گزاران به تقوای الهی ودوری ازگناه ومعصیت ، گفت ذخیره دنیای دیگر برای انسان ، عمل انسان است .اگرعمل ، همراه باتقواباشد.خداوند آنرا حتماً می پذیرد ، چون درقرآنش وعدة به پذیرش عمل تقوا رادادند . امیدوارم که خدای متعال همیشه متخلّق به اخلاق الهی ومنتسب به تقوای الهی بفرمایند.

حجت ال عابدی به دنباله بحث هفته های گذشته پیرامون قلب وجایگاه آن پرداخت وبه حدیثی از اشاره کردکه فرمودنددرانسان یک مصغه ای هست یعنی یک مضغه دراین جاچیزی که جایگاه بلندورفیعی داردیک جایگاه الهی ومعنوی دارداین دادة خداست ، خدای متعال این رابه انسان بخشیده ، حضرت می فرماید: اگراین جایگاه سالم بماند صحیح بماندباساده ماندن وصحیح ماندن جایگاه بقیه جسدهم صحیح می ماندوسالم می ماندامااگرسقیم بشودومریض بشود ناراحت بشود بقیه جسدهم ناراحت می شود وفاسد می شود .حالادراین باب بااحادیث وروایات فراوانی که داریم بعضی ازچیزهاست اگرآنهاناسالم بشود بقیة اجزاناسالم می شود .مَثَل معروفی است که می گویند ماهی ازسرگَنده گرددنی زدم ودرحدیثی دیگری فرمودند : اگر یک عالِم فاسد شود عالَم فاسد می شود یعنی ی که بعنوان راهنما ی جامعه است ، ی که جایگاه دارددرجامعه مردم به اواقتدامی کنند فعلش ورفتارش وگفتارش برای مردم اسوه هست .درادامه به داستان هشام ازیاران صادق (ع) درمجلس آن عالم اهل سنت اشاره د .

خطیب رودپی شمال شهرستان ساری ،گفت پیغمبر فرمود: اگراین جایگاه یامضغه ویاجایگاه رفیع فاسدبشود جسدفاسدمی شود هم حقیقت انسان فاسدمی شود ، وَهی القلب ، قلب است که این جایگاه بلندورفیع رادارد.درادامه به ایام الله دهه فجراشاره د وباتبریک این ایام به گزاران ومناسبت این روز بنام انقلاب ی ، تربیت قرآنی تحکیم بنیان خانواده ومنزلت زن مسلمان نامیدند ایشان دراین رابطه گفتندهمه برنامه های ما ازقرآن گرفته شده قرآن هم دراین زمینه ماراموردسئوال وپرسش قرارداده فرمودند که افلایتدبَّرون القرآن آیادرقرآن شماتدبّرنمی کنید یعنی قرآن رامورد مطالعه خودقرارنمیدهید تفکروتدبردرقرآن ندارید ببینید قرآن چه گفته؟آنهایی تدبردرقرآن نمی کنند قفل برقلب های آنهازده شده آیا درقلب هامهرزده شده برای ماروشن می شودمن درآیات قرآن تدبرمی کنم قرآن هم این چنین خودرامعرفی فرموده اِنَّ هذاالقرآن یهدی للَتی هیَ اقوَم همانا این قرآن هدایتگر است وآن انی راکه باید هدایت بشوند حالااین هیَ اقوم رادرتفسیرومعنی دوجور معنی د یک اینکه خودتدبرکننده ودنباله گیرقرآن اقوم است ودیگری گفتندنه خودقرآن اقوم است خودقرآن قوام دارد وانسان رابه راه راست ودرست هدایت می کند خودقرآن اقوم است .پس تربیت قرآن برای مابسیاربسیارمهم است .ایشان بااشاره به منزلت زن مسلمان که جایگاه بلندورفیع می باشد زن مسلمان تابه آنجا می رسد که الگوی اوزهرای مرضیه که بااین ایام مصادف است .

خطبه دوم :

درخطبه دوم به چند مناسبت ورویداداشاره شد:

1-به شهادت حضرت زهرا(س) راکه پشت سرگذاشتیم اشاره د وبه همه گزاران تسلیت عرض د.

2-12بهمن سرآغازدهه مبارکه فجر این روزتاریخی وروزورودحضرت (ره) که روزعزت ومسلمین ، ی که غریبانه ازاین کشوربیرون شدند وتبعیدش د اماسرافرازانه واردکشورشدند .کار راه برای خداومردم هست وهم برای حمایت ازدین خدابرخاستندوقیام د . بزرگوارسرافرازانه به کشوربرگشتنداین ایام رابه ملت ایران تبریک گفتند.ایشان بااشاره به مسئولین نطام که بایدبرای خدمتگذاری به این ملت شریف ورفع مشکلاتشان بایدانجام وظیفه کنند ، انقلاب ماانقلاب خوبی بود خیلی هابرای این انقلاب فداشدند پس خدمت به مردم کمترین خدمت می باشد.

3-به تصویب کلیات لایحه بودجه هم اشاره شد وبه سخنان یکی ازنمایندگان که گفتند لایحه بودجه آتش به اختیاربوده است اینطورنبوده که ی مجبورباشد.درکلیات ی ری ضعف هاموجودبوده است ،حذف یارانه ها ، افزایش حامل های انرژی وکم بودجه فرهنگی که مسئله فرهنگی ازضروریات جامعه می باشد کشورمایک کشوردینی است نیازبه تربیت فرهنگی دارد.مساجد، آموزش وپرورش بایدتقویت بشودامروز نیازاصلی یک جامعه است.

4-14بهمن روزفن آوری فضایی می باشد واین روز راگرامیداشتند.

5-به کشت وکشتاردرکشور ی افغانستان اشاره دکه توسط گروههای وتکفیری انجام شداین جنایت رامحکوم د.

6-به سخنان سخیف ترامپ اشاره دکه ایران راتروریسم معرفی د ایشان بیان داشتندکه پرورش دهنده تروریسم خودامریکاست آنهابودندکه رابوجودآوردندوآنهاراتجهیز د.