حجت ال عابدی فیروزجایی : ی فرمودند دوچیز است که مردم نسبت به آن نگران و ناراضی هستند یکی بحث تبعیض ودیگری فساد است.

درخواست حذف این مطلب

به گزارش روابط عمومی دفتر رودپی شمال ساری ، 20بهمن 96 به ت حجت ال محمدعابدی فیروزجایی درمصلی فر ح آبادبرگزارگردید.

خطبه اول :ضمن دعوت همه گزاران وخودش به تقوای الهی ودوری ازگناه ومعصیت گفت : آن تقوایی که ازقلب برآیدومربوط به قلب است ،تقوای قلبی امیدواریم که خدای متعال مارادراین زمینه کمک کند ونصرت عنایت بفرمایدکه ماهمیشه درصراط مستقیم باقی بمانیم .

حجت ال عابدی گفت :دعایی که مستحب است آنرابخوانی خصوصاً درهنگام جان دادن دعای عدیله می باشد دعای عدیله یعنی اینکه من ازآن مسیر اصلی عبورنکنم وع نکنم ودرمسیراصلی باشم واین رادرواقع مابه ودیعت می گذاریم د یشگاه الهی این دعارامی خوانیم هم تقواست درهمة مراحل کمکمان می کند ومارانجات می دهد .

خطیب به دنباله بحث هفته های گذشته پیرامون قلب پرداخت وبیان داشت مراحل هفتگانه قلب ، معرفت کلی قلب ، معرفت احوال قلب ، حالات مختلف قلب رابعداً خدمت گزاران عرضه خواهیم داشت .اماشناخت اصناف واصناف قلب رابعداً توضیح خواهیم داد.اصلاح قلب یعنی چگونه قلبمان راصلاح اگردرجایی دچار مشکل شده مراتب قلب برای خودش مراتبی دارد وبعدعجایب وشگفتیهای قلب وآ ین مرحله نهایت قلب یعنی آنچه رامانهایت قلبی راکه برای یک انسان سالک الی الله پیدامی شود آن چه خواهدبود ، اولین صنف قلب ، قلب سلیم است سلیم بمعنای سالم بودن وبسیارسالم بودن است .وآنجائیکه بخواهد آنرامبادله کند بسیارسالم است خدای متعال درآیات متعددبیان فرمودند نسبت به این قضیه دوآیه رادراین زمیته اشاره می کنیم اولین آیه خدای متعال می فرماید: ینفعُ مالٌ ولابَنون روزی که نه مال سودمی دهد ونه فرزندان واستثناء خورده مگرآنجاکه انسان دارای قلب سلیم باشد درادامه فرمود: الّا من اتی الله بقلبٍ سلیم .مگر آن ی که باقلبی رسته ازشرک به نزدخد اید وامّامطلب دوم اینکه خدای متعال درسوره صافّات فرموده اِنَّ من شیعته لَابراهیم .ابراهیم ازپیروان اوبود (هماناازپیروان حضرت نوح (ع) حضرت ابراهیم (ع) بودازشیعیان حضرت المومنین خودحضرت ابراهیم (ع)است ازاین آیات برمی آید که حضرت ابراهیم ازپیروان حضرت نوح (ع) بود) درادامه فرمود اذجاءَ ربَّهُ بقلبٍ سلیم آنگاه که بادلی رسته ازتردید روی به پروردگارش آورد خودحضرت ابراهیم دراین زمینه به اطمینان برسد ازخدای متعال تقاضایی دارد که خدایا چگونه مرده هارا زنده می کنی خدای متعال درجواب ابراهیم (ع) می فرماید اگریقین نداری دراین زمینه که من مرده هارازنده می کنم حضرت ابراهیم (ع) عرضه داشت چرا من یقین دارم امابرای اطمینان قلبم بیشتر بفهمم که شما چگونه زنده می کنید که داستان چها رنده ر ان داشتند.

خطبه دوم :

به چندرویدادومناسبت اشاره د:

1-19بهمن سال1357 اتفاق جالب اماباورن ی رویدادآن حضورهمافران وکارکنان وفرماندهان نیروی هوایی آن زمان بحضورحضرت رضوان الله تعالی علیه بوداین روز روزنیروی هوایی نام گذاری شده است ، به بیانات معظم انقلاب اشاره د که تأکیدفرمودندقوای سه گانه بایدتوجه داشته باشند دوچیزمردم نسبت به آن نگران وناراضی هستند یکی بحث تبعیض ودیگری فساداست این دورا مردم تحمل ندارنددرنطام مقدس حتی یک موردهم تبعیض هم نبایدباشد درجایی نسبت به افراد متفاوت عمل بشود دیگری فسادهست چه فساداداری وچه فسادمالی این راهم مردم نمی پذیرند.

2-تشکرازریاست محترم جمهوردرافتتاح ده باب باغ موزة دفاع مقدس دررابطه باسیستم دفاعی وسلاح دفاعی بسیارخوب بیان داشتند گفتند که تاامروزنمیشودبابسم الله بسم الله پیش برویم ماباید سیستم دفاعی خودمان رامحکم وقوی نگه داریم .

3-به سفررئیس جمهورفرانسه به ایران وگذاشتن سه شرط اشاراتی داشتند.

4- 20بهمن1364 سالروز اشاره د که آغازعملیات والفجر8 می باشد عملیاتی راکه حقیقتاً رزمندگان درآن زمان درخشیدند وهمه معادلات نظامی دنیاراواقعاً به چالش کشیدند .

5-25بهمن سالروز حکم بسیارمهم حضرت برعلیه نویسنده مرتدبنام آیات ی که نوشتة سلمان رشدی مرتدمی باشد و این حکم راصادر د.

6-22بهمن راد یش داریم که انشاءالله همة ما دراین شرکت خواهیم کرد .

7-به دستاوردهای انقلاب ی اشاره شدکه اینگونه برشمردند :الف - ایجادنظم معنوی واخلاق درجهان

ب-نظام سازی معطوف به مردم سالاری ج-استقلال وعزت ملی د-امنیت پایداردرمنطقه ه-دستاوردهای خیره کننده علمی درسال های سخت تحریم وتهدید . و-تفسیرمترقیانه .